Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op www.belly-menswear.be en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.

Op de Algemene Voorwaarden van Belly Menswear is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.


Definitie

Werkdagen zijn het geheel van alle kalenderdagen met uitsluiting van de zondagen en
wettelijke feestdagen.


Aankoop en Betaling

⦁ De overeenkomst tussen Belly Menswear en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door Belly Menswear gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

⦁ Belly Menswear behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

⦁ Belly Menswear bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht..

⦁ Betaling van producten gekocht bij Belly Menswear geschieden via bankoverschrijving, Bancontact of cash bij afhaling.
⦁ De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

⦁ Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.

⦁ In geval van niet tijdige betaling is Belly Menswear bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.

⦁ De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.


Levering en Levertijden


⦁ De door Belly Menswear opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.

⦁ Indien u een product bestelde dat niet op stock is, dan zal dit meegedeeld worden.

⦁ Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper.

⦁ Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

⦁ Stokedboardshop levert in alle landen van de Europese Unie.

⦁ Levering geschiedt persoonlijk, per Post of via een Koerierdienst.

⦁ De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.

Productinformatie


⦁ Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

Belly Menswear is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

⦁ Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. Belly Menswear doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal Belly Menswear u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.

⦁ De producten aangeboden door Belly Menswear voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.

⦁ Het is mogelijk dat Belly Menswear op haar website links opneemt naar andere websites diemogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Belly Menswear is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

Bedenktijd (zichttermijn) en Retourneren


⦁ Voor alle producten gekocht bij Belly Menswear heeft u volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 12 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen.

⦁ Deze periode gaat in op de dag na ontvangstname door u of namens u. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer de producten niet meer in originele, complete, onbeschadigde staat verkeren.

⦁ Uiteraard is het u toegestaan het product te testen maar er mogen geen gebruikerssporen aanwezig zijn. Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient u dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk of telefonisch kenbaar te maken. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen.

⦁ De goederen dient u onbeschadigd, (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst te retourneren.
De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals uw bankrekeningnummer.
De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper.
Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.

⦁ Belly Menswear betaalt u het complete aankoopbedrag binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de goederen terug.

⦁ Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet, of niet volledig terugbetaald.
Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende vezendkosten.

⦁ Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:

 •  Wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is heeft u logischerwijs geen recht op het verzakingsrecht van zeven werkdagen.
 • Deze uitzondering geldt ook voor bederfbare goederen, cd’s, dvd’s, of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of waarvan de verpakking werd geopend.
 • Wanneer een product zichtbaar gedragen is of op andere wijze is beschadigd vervalt uw recht op teruggave van uw betaling.

 

 • Goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgend adres:

  Belly Menswear
  Ninoofsesteenweg 16-18
  1500 Halle

 


Garantiebepalingen

⦁ Belly Menswear volgt de officiële garantierichtlijnen van de leveranciers.

⦁ Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van Belly Menswear behalve de verzendingskosten gemaakt door de consument om het product weer bij ons te krijgen.


Gebreken


⦁ U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:

 • Werden de juiste goederen geleverd?
 • Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?

 

⦁ Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 14kalenderdagen na levering aan Belly Menswear te melden.

⦁ Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering schriftelijk per e-mail te melden aan Belly Menswear.

⦁ De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van Belly Menswear.


Overmacht

⦁ Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Belly Menswear geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Belly Menswear niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

⦁ Belly Menswear heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Belly Menswear haar verbintenis had moeten nakomen.
⦁ Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Belly Menswear opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Belly Menswear niet mogelijk is en langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.


Prijzen


⦁ Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW. De verzendingskosten worden apart vermeld.

⦁ Als Belly Menswear met u een bepaalde prijs overeenkomt, is Belly Menswear niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

⦁ Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

⦁ Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst,
kan u de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.


Intellectuele eigendomsrechten


De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Belly Menswear of rechthoudende derden.


Vragen en klachten


⦁ Klachten of betwistingen dienen binnen de 14 kalenderdagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

⦁ Belly Menswear behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen.


Geschillen


⦁ Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.

⦁ Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van
Belly Menswear, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Brussel, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Beperking van aansprakelijkheid


De informatie op de website is van algemene aard.
De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Belly Menswear levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn.
Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.
Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Belly Menswear de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.


Belly Menswear kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via [email protected]
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.


Belly Menswear geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.


Belly Menswear kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen.


Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Belly Menswear verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.